OpenVPN 合并证书到配置文件中 (.ovpn)

编辑client.ovpn客户端配置文件:

vim client.ovpn

删除或者注释以下几行内容:
ca ca.crt  改为:#ca ca.crt
cert client.crt  改为:#cert client.crt
key client.key  改为:#key client.key
tls-auth ta.key 1  改为:#tls-auth ta.key 1

在最后面添加以下内容:
<ca>
ca.crt 文件内容
</ca>
<cert>
client.crt 文件内容
</cert>
<key>
client.key 文件内容
</key>
key-direction 1
<tls-auth>
ta.key 文件内容
</tls-auth>

复制各文件里的内容到相应的位置即可!保存退出!!

 

 

 

 

..

 

此条目发表在technologys分类目录,贴了, 标签。将固定链接加入收藏夹。