Java AES 密钥生成 / Shiro 动态密钥生成

AES key 生成 / shiro 密钥生成

KeyGenerator keygen = KeyGenerator.getInstance("AES"); 
SecretKey deskey = keygen.generateKey(); 
String cipherKey = Base64.encodeToString(deskey.getEncoded());
System.out.println(cipherKey);

随机产生

byte[] keys = new byte[16];
new Random().nextBytes(keys);

.

此条目发表在java分类目录。将固定链接加入收藏夹。